Izindlela eziyi-12 uthando ezichaza ngazo ukuthi ziyini.

Isitombe se-Unsplash

Isitombe se-Unsplash

Njengoba uSadghuru esho, 'Uthando akuyona into oyenzayo, yinto oyilo'.

Uthando lungachazwa njengezinto eziningi ezahlukene kepha lunenzondo, luziphindiselela nolunolunya akuyona enye yalezo zinto ezingase ziqambe. Kwesinye isikhathi lapho sithanda umuntu, sikhohlwa ukuthi luyini uthando futhi sibanjwa yizinto zokunganaki kanye nezimpi ngenxa yokulimala kwethu, izinqumo kanye nemibono yamafu edlule.

Ngakho-ke, ngavela nohlu lwezinqumo eziyi-12 zokuthi uthando luzothini uma uthando lukhuluma.

Uthando luthi:

1. Ngimsulwa

2. Uyangifanela.

3. Angisiwo umncintiswano.

4. Angenzi imisebenzi elingana, imali, izihloko, isisindo nokuphepha.

5. Ngidinga umsebenzi.

6. Okungijabulisa kakhulu kimi, okungaphakathi kuwe.

7. Ngingamandla amakhulu emhlabeni.

8. Noma abanye abantu bemelana nami, ngihlala nginqoba.

9. Ngiphilisa futhi ngihlanganise abantu, ngenkululeko yokuzikhethela.

10. Uma ufuna ukungamukela ngeqiniso, kufanele uthembeke kuwe.

11. Angidingi ukubuswa noma ukuphathwa.

12. Ukukhwabanisa mina nezinto ezimbili ezihluke kakhulu.