Wathandekayo W (ngikuthethelele)

Isitombe se-Unsplash 

Isitombe se-Unsplash 

Wathandekayo W, ngikuthethelela

Ngikuthethelela ngoba ukuphindisela umbala omubi ukugqoka.

Ngikuthethelela ngoba lesi sahluko sinye esenziwa futhi yingxenye encane nje yalokho okwenza impilo yami.

Ngithethelela ngoba ngibona isifundo sokuthi kungani wangena empilweni yami. Isifundo sigcwaliseka futhi sigcwalisiwe.

Ngikuthethelela ngoba ukuzwa intukuthelo nokuphindiselela kuphela kubeka amandla emiphakathini evuthayo.

Ukubuyisela futhi ukuthola ukuthula, ngithethelela. Ngoba ukuthethelelwa kuyindlela enamandla kakhulu yokulawula isimo.