Hali Tsotetsi

12 Reasons why I am grateful to be alive today.

Image from Unsplash

Image from Unsplash

It is important to re-centre our minds and focus on positivity sometimes. Particularly, when we feel down. I first started daily affirmations six years ago and, it felt like I was being corny or a phony when I would speak these words of life into me. 


I came to realize that feeling this was way was just my Ego. And by speaking Affirmations into my life everyday, it elevates my consciousness and creates a belief system of positivity that is being stored in the muscle memory of my brain. 


Here are 12 reasons why I am happy to be alive today (my daily affirmation):


1. I am able. 


2. I am alive. 


3. I am strong. 


4. I have been gifted with another day to enjoy. 


5. The sun is shining. 


6. My body is functioning. 


7. I can open my eyes. 


8. There are many more reasons to be happy than not. 


9. I have everything that I could possibly need. 


10. I am at peace. 


11. I am surrounded by love. 


12. I am love.12 Things that we need to teach children in School.

Image from Unsplash

Image from Unsplash

It’s no secret that I wasn’t a fan of School. Although I had some great teachers, it was one of the most restraining and soul-sucking times of my life. Everyone has a different experience: mine was a little bit short of torture. 


I am grateful that my parents could afford to take me to one of the best schools in Africa. Otherwise, I’m sure my experience would’ve been even worse than it was. 


The dynamics of school are interesting because when children are born, they are kind and sincere. So what happens along the way to Adulthood? We spend some time asking this question when very few of us felt accepted and appreciated in our schooling lives- which, should answer the question! 


In general, we spend so much time focused on materials and how to survive in this corporate world that we forget to teach the fundamentals in our kids that are essential for the betterment and health of our society. 


If we want to raise children who are well-rounded, kind, loving and compassionate, we need to teach the following things in school- which are just important as Mathematics, Geography, History, English and other subjects that we teach our kids to sustain a life of materialism: 


1. To be kind. 


2. To listen to one another. 


3. To give more than take. 


4. To support other children. 


5. To compete with who they were yesterday. 


6. To find inner peace. 


7. To continue to have an open mind&heart. 


8. That money and materials are not important unless we can appreciate them and give some of them away to others. 


9. To try and make someone else’s day. 


10. To be genuine. 


11. To think of others, too. 


12. To look within for love, happiness, appreciate, validation and appreciation first. 

4 Ezinye izinto engizifundile ngabazondayo.

Isitombe se-Unsplash

Isitombe se-Unsplash

Le Ehlobo eledlule kwakuyisikhathi lapho ngakhula njengomuntu futhi nganquma ukuvumela abanye abantu ukuba basuke empilweni yami.Lapho kukhona / kwakungekho lutho olungalungile ngabo; kepha-ke ngakhethe ukuzimela, iqiniso nokuvuthwa. Futhi, labo abangazange basekele lokhu kukhula noma besatshiswa ngakho, nginqume ukubathanda futhi ngabadedela.

Anginayo imizwa enzima ngakho; kodwa-ke, njalo nangezikhathi ezithile, ngithola umuntu engingasafuni ukuba yingxenye yombuthano wabaphatheli. Abanye banokuthula ngesinqumo sami futhi abanye bakuthole kunzima ukwamukela. Kungase kuzwakale kukhulu ukungathukutheli kwabanye abantu ukuthi senginqume ukubakhulula empilweni yami. Kepha, into engiyenza nsuku zonke ukuxolelwa nokuthatha umthwalo wemfanelo yamandla obuhlobo ngangokunokwenzeka ngoba nami ngibe nengxenye.

Kunomuntu oyedwa, ikakhulukazi, ozama ukuletha ubumsulwa kimi. Lokho akwaziyo ukuthi ngeke kwenzeke. Ngijwayeza ukukhuluma ngivela endaweni yothando nesihawu- kungenzeka ngingahlali ngilungile ngaso sonke isikhathi. Kepha, lokho kuyinjongo ephelele.

Lona wesifazane, umngani wami wangaphambili, ungifundisa kakhulu. Nazi izinto ezi-4 engizifunda ngokuziphatha kwakhe okubi kimi:

1. Abazonda nabo bangabafundisi, nabo.

Ukube besiphila impilo lapho wonke umuntu esithanda, lokho bekungeke kuphila. Sidinga abantu abasiphikisayo nabangasithandi ngoba kusenza sibe namandla. Vele, kunezimo ezeqisayo futhi angikhulumi ngobudlova noma ubuxhwanguxhwangu obukhulu. Kodwa-ke, abanye abantu abangalungile bangena ezimpilweni zethu ukuze nje basenze siqine futhi basisize sikhulele uqobo lwethu. Singafunda izinto ezinengi kubazonda, enye yazo ingaba yindlela yokuba namandla lapho abantu bengasithandi.

2. Abantu banjengeama-projektha, abacabangani ngakho yilokho abakwenzela abanye.

Lapho sengibangani naye, wayekhuluma kabi ngabanye. Ngazithola ngidiniwe ngokuhlala ngikhanyisa imizwa noma ngimsize abone umbono ohlukile womunye umuntu ngokwakhe. Ekugcineni, ngadela! Ungifundise isifundo engiqhubeka ngifunda ngokuqhubekayo: abantu abangenayo imizwa futhi abazikhathaza bona kanye nezimpilo zabo abazenzela abanye. Kukhona okuningi kakhulu umuntu angenza umuntu obona izinto ngendlela engemihle, kuyindlela eyiyo futhi ungazithonya kepha uma efuna ukuguquka, kufanele kuqhamuke kuzo.

3. Ziyavela uma ungonakho kakhulu noma okuhle kakhulu.

Ngisanda kuqaphela ukuthambekela kwalo mngane wangaphambili nabanye engiyekile ukuyeka impilo yami. Lapho sengiphatheke kabi, babevele futhi babevele lapho senginakho konke okusemandleni. Ungase ubuze, ukuthi akubona abangane bakho? Ngingaphendula, 'Yebo'; kodwa-ke, amandla abalethelayo baphula inhloso yabo. Lo mngani othile uzovela ngemuva kokuqeda ikhefu angitshele ukuthi kufanele ngaziwe kangcono kunokuthi ngithandane nomuntu engithandane naye. Wayebuye abonakale lapho ngenza kahle, njengokubhuka i-yoga-kufundisa i-yoga, ukuze akwazi ukuthola okuthile kuyo: amakilasi wamahhala nokuthengisa.

Kuyathakazelisa ukuthi lapho ngangilungile futhi ngisebenza ngami nebhizinisi lami, wayezonyamalala. Ngakuqonda kahle ukuthi izinhloso zakhe bekungekhona ukuthi abe ngumngane kodwa ukungisebenzisa ukuze ngizizwe kangcono ngaye ngokuthatha lokho angakwenza noma ukusebenzisa amazwi akhe ukungilimaza.

4. Basiza wena ukuthi ufunde ukuzimela.

Ngaso sonke isikhathi lapho ngibona lo mngane wami wangaphambili, ubeka amazwibela ngaye noma ngomuntu engimaziyo (phambi kwami). Kusobala ukuthola impendulo kimi; noma kunjalo, ngisekupheleni kwempilo yami lapho ngenziwa khona nge-drama futhi ngehlise ukuzithemba kwami kufinyelela kwelinye. Ukusebenzelana naye kungifundisa ukuthi ngingayikhetha indlela yedrama nobubi. Noma, ngingakhetha ukuphakamisa isenzo sami bese ngikhetha indlela yokuzihlola nokuzenza ngcono. Ukulwa nabantu nokungena ezingxabanweni kuwukukhetha; eyodwa engiyenzayo ngiyenza nabantu- ikakhulukazi abantu engikhethe ukuthi bangabe besaba nakho empilweni yami.

3 Izinto engizifundile mayelana nokubonakaliswa nangobuningi.

Isitombe se-Unsplash

Isitombe se-Unsplash

Kuleminyaka eyishumi edlule, ngihambile ngaya phambili futhi ngisiya phambili ngomgwaqo wokubonakaliswa nobuningi. Lolu hambo luvule iso futhi kufanelekile ukuluthatha njengoba ngifunde kakhulu.

Ngiqale loluhambo lapho ngineminyaka engu-18 futhi ngifunda Imfihlo: incwadi ekhuluma ngezinto ezibonakalayo nezinto ozifunayo empilweni yakho. Ngesikhathi ngiyifunda, bengifuna ukubonisa amamaki amahle ngonyaka wami wokugcina esikoleni esiphakeme. Futhi, empeleni kwasebenza!

Unyaka wami wokugcina esikoleni esiphakeme, ngathola iziqu nge-B lapho ngangiwumfundi weC / D kuyo yonke impilo yami yokufunda esikoleni. Kuyavunywa, kwenzeka ezinye izinto. Kodwa-ke, ukubonakaliswa nokufinyeleleka kweningi kudlale indima enkulu.

Kusukela ngaleso sikhathi, ngifunde amandla enala nokubonakaliswa. Ngokufunda la mandla, ngithole ulwazi mayelana nezinye izinto, futhi.

Nakhu engikufundile:

1. Kufanele ukholelwe ukuthi uyakufanelekela.

Abaningi bethu banokuqonda esikufunayo; kodwa-ke, okumi phakathi kwethu ne-'Into 'ukwesaba. Ukwesaba kungamandla, angabonakala ebhlokini. Ukwesaba ukuthi awukufanele kuvumelekile kepha kwenziwa ngokuphelele.I-block kungenzeka ingabi ngokomzimba kepha inamandla. Kungakuvimba ekufezeni lokho okufunayo ngoba omunye wemithetho yokuqala yobuningi nokubonakaliswa ukholelwa ukuthi uyakufanelekela lokho osokuthola. Uma ukholwa ukuthi ungumuntu ofanele ukuthi leli thuba, into noma umuntu ulibhekise kulokho (ngamandla) kuzolunga nawe ngaphezulu uma ungazi.

2. Trust The Universe ukukuqondisa kuyo noma kuwe.

Ingxenye enkulu yobuningi ukuthembela. Iningi lethu likhuliswe ukubeka umzamo omkhulu kunalokho esikudingayo ezimweni, abantu nezinto ngoba sinovalo lokuthi uma singenzi konke okusemandleni ngeke kusithole noma ngeke sikuthole . Lokhu kucabanga kuvumelekile; nokho, ukwesaba nokusinda-okusekwe. Njengoba siqala ukuqonda kabanzi ngobuchopho bomuntu, sesithole ukuthi iningi labantu lisebenza ngokusuka emphefumlweni wemvelo- ubuchopho bethu bokhokho. Kuyindlela yokusinda futhi akudingeki ngaso sonke isikhathi ngoba iningi lethu akudingeki lizingele noma libulale ukuze siphile.

Ngokwesayensi, njengoba ubuntu sebuthuthukile, ubuchopho bethu bukhula ngosayizi kodwa hhayi ngobukhulu. Imikhuba egcwele kanye neyokomoya isisiza ekufinyeleleni amandla wobuchopho futhi isikhulule emvelweni yethu yokusinda. Lapho sikhulula lesi sici sokucabanga, sakha isithombe esikhulu futhi sifunde ukuthi uma sinikela ngokusemandleni ethu, gcina ingqondo evulekile, inhliziyo futhi, futhi sazi lokho esikufunayo, sikuvumela ukuba kungene ezimpilweni zethu. Esikhundleni sokuphoqa izinto nabantu ezimpilweni zethu, ikakhulukazi lezo ezingafuni ukuba lapho.

3. Imvamisa yithina kuphela ngendlela yethu.

Ngigcina ngifunda lokhu njalo. Muva nje, bengine-epiphany enkulu kakhulu ngalokho engangikwenzile ukuvimba izibusiso empilweni yami. Lapho ngiseyingane, abazali bami badlula ngesehlukaniso. Ngiyabathanda bobabili abazali bami futhi ngiyazi ukuthi benze konke okusemandleni; kodwa-ke, isehlukaniso sabo saba nesifiso sokuphila kimi sokuthi ubudlelwane obuthile abufanele busebenze, ikakhulukazi nabantu besilisa. Futhi, ukuthi ngihlala ngidingida ukuhambisa izinto ngoba impilo yami ingahle ijulwe ngomzuzwana osheshayo, imali kungenzeka ukuthi ihambile ngaphambi kokuba ngiyazi. Okunye okuvezwa yilokhu isidingo sokusebenzisa lokho okuku-akhawunti yami yasebhange ukuqinisekisa ukuthi nginakho konke engikudingayo uma kwenzeka kwenzeka okuthile.

Okunye futhi okwabanjwa yingane yami yangaphakathi ukuthi imali kubi. Ngiseyingane, ngaba nentukuthelo nenzondo kubaba owayezogodla yonke imali emndenini wakhe lapho esithukuthelela. Ngakho-ke, ngabona imali njengenkinga hhayi ukuthi yayisingathwa kanjani. Muva nje, ngithole ukuqaphela ukuthi imali iyindlela yamandla. Uma usebenzisa imali ukukhohlisa abantu nezinto, lawo ke mandla owakhipha. Kodwa-ke, uma wamukela futhi usebenzise imali ngokuhle, kungasiza ukufaka isithombe esikhulu sobuningi: ukukhwela nokugeleza kwalokho esibekelwe yi-Universal. Ukuhlomela ngokwezezimali kungaba yithuluzi elihle lokwenza okuhle, kwesinye isikhathi sikukhohlwa lokho.

Dear Hali, an apology letter to my younger self.

Image by Unsplash

Image by Unsplash

Dear Hali, 

I’m sorry that I didn’t believe in your capability and I believed people who knew nothing of what you are or what you are made of. 


I’m sorry for ever telling you that you are ugly, fat, worthless or not enough. Those words are untrue and only stopped you from reaching your potential. 


I apologize for letting people into your life that came in-and-out with disrespect, unkind words and toxicity. 


I’m sorry for being ignorant about your heritage and not allowing you to be proud of who you are and where you come from. 


I’m sorry that I let what happened to you build walls up against other people, for fear that it wouldn’t happen again. That fear only brought the same kind of people around over-and-over. I have now learnt that peace is power. 


I’m sorry for ever doubting you, fearing your strength and allowing anything to hide your light. 

You deserve to shine bright and I promise to make choices that align with your purpose in life, true love and peace of mind. 


I love you,

15 Reasons I have learnt to forgive when I didn’t want to.

IMG_6917.JPG

Image from Unsplash  

 

I have truly learnt in the past week (post break-up) that sometimes the hardest person to forgive is the one that you want to stay angry at.


*Please read the last two articles in our LOVE section if you are not up to speed.


This past week, I have been focusing on forgiveness so that I can rid myself of toxicity which manifested it’s way into my life through pain. Pain that was inflicted by someone who I used to be with.


Something else that I have learnt is that pain likes to personify itself and if you don’t catch it, it will take on a life of its own. That’s why forgiveness is the best option for me right now:


Here are 15 reasons why forgiveness is so important to me right now:


1. I forgive because toxic habits and thoughts have no place in my mind and my heart.

2. I forgive because life is about progress.

3. I forgive because freedom starts with peace.

4. I forgive because when it’s most difficult to forgive is when I need to.

5. I forgive because I want to see the silver-lining.

6. I forgive because I want to get out of my own way.

7. I forgive because I want to keep my heart open.

8. I forgive because pain goes on for as long as I want it to.

9. I forgive because there is always a bigger picture. I may not understand today but one day, I will.

10. I forgive because sometimes love requires actively leaving the past behind.

11. I forgive because the best way to learn is to become the observer.

12. I forgive because I am done taking things personally.

13. I forgive because my mindset determines how I heal.

14. I forgive because this moment is worth enjoying without the cloud of the past raining on it.

15. I forgive because I refuse to hold on to someone else’s baggage. That is theirs to deal with as I have mine to deal with, too.

The 12 Laws of Karma

FullSizeRender.jpg

The 12 Laws of Karma

The Great Law ~ As you sow, so shall you reap.

The Law of Creation ~ Life doesn't just happen, it requires our participation.

The Law of Humility ~ What you refuse to accept, will keep following you.

The Law of Growth ~ Wherever you go, there you are.

The Law of Responsibility ~ Whenever there is something wrong, we can find that error within our thinking/perception.

The Law of Connection ~ Even if something we do seems inconsequential, it is very important that it gets done as everything in the Universe is connected.

The Law of Focus ~ You can't think of two things at the same time.

The Law of Giving and Hospitality ~ If you believe something to be true, then sometime in your life you will be called upon to demonstrate that truth.

The Law of Here and Now ~ Looking back to examine what was, prevents us from being totally in the here and now.

The Law of Change ~ History repeats itself until we learn the lessons that we need to change our path.

The Law of Patience and Reward ~ All Rewards require initial toil. Rewards of lasting value require patient and persistent toil.

The Law of Significance and Inspiration ~ You get back from something whatever you've put into it.

referenced: www.oakwoodyoga.co.uk

20 choses que je suis plus fort que

FullSizeRender.jpg

Image de UnSplash

 

Je suis fermement convaincu que la force commence par l'esprit. Lorsque vous êtes fort dans votre esprit, il est plus facile de surmonter tout défi, que ce soit un défi physique, émotionnel ou mental.
Une fois que nous avons décidé de dépasser quelque chose, nous avons vaincu la moitié de la bataille.


Cela étant dit, j'ai compilé une liste de 20 choses que je promets d'être plus fortes que:
1. Mes peurs.
2. Mes doutes.
3. Les projections de quelqu'un d'autre.
4. L’opinion de quelqu'un d'autre sur moi.
5. Mon passé.
6. vibrations négatives.
7. Limites de la société.
8. Restrictions financières.
9. Un coeur brisé.
10. Reprendre l’histoire de quelqu'un d’autre.
11. Limitations précédentes que je me suis imposées.
12. Inauthenticité.
13. Mensonge.
14. Trahison.
15. Se sentir moins que.
16. Se sentir inadéquat.
17. Les doutes de quelqu'un d'autre.
18. faux amis.
19. Mauvaises intentions.
20. Les gens qui ont choisi d'être dans ma vie.

20 Things that I am stronger than.

FullSizeRender.jpg

Image from UnSplash  

 

I am a firm-believer that strength starts with the mind. When you are strong in your mind, it makes it easier to overcome any challenge- whether it be a physical, emotional or mental challenge.


Once we make up our minds to move past somethings, we overcome half the battle.

With that being said, I compiled a list of 20 things that I promise to be stronger than:


1. My fears.


2. My doubts.


3. Anyone else’s projections.


4. Anyone else’s opinion of me.


5. My past.


6. Negative vibes.


7. Society’s limitations.


8. Financial restrictions.


9. A past heartbreak.


10. Taking on someone else’s story.


11. Previous limitations that I have placed on myself.


12. Inauthenticity.


13. Lies.


14. Betrayal.


15. Feeling less than.


16. Feeling inadequate.


17. Someone else’s doubts.


18. Fake friends.


19. Ill-intentions.


20. People who have chosen to be in my life.

What each zodiac sign needs for internal growth.

IMG_6564.JPG

Image by Unsplash 

 

Growth is such an important part of life. As a firm-believer in Astrology and the characteristics &traits of each zodiac, it is important to understand how each zodiac is able to grow so that we evolve as human-beings.


*I am not an astrologer but am very knowledgeable about Zodiacs.


This is what each sign needs to make growth happen in their own life:


•Taurus- To accept people and things for how they are.


• Gemini- To think before speaking, sometimes.


• Cancer- To not take everything so personally.


• Leo- To let go of the uncontrollable.


• Virgo- To let go of needing to be perfect.


• Libra- To be okay with people not liking you.


• Scorpio- To be more trusting.


• Sagittarius- To not take everything so lightly.


• Capricorn- To not take everything so seriously.


• Aquarius- To practice compassion sometimes.


• Pisces- To stop playing the victim.


• Aries- To accept that not everyone is out to get you.

The Playlist of Hope: 10 chansons pour vous élever.

FullSizeRender.jpg

 
Voici mes dix chansons pour vous aider à vous mettre de bonne humeur:

 

1. All night - Beyoncé.2. Audio - Sia, Diplo et Labyrinth.3. End of Time - Beyoncé.4. Light It Up- Major Lazer.
5. Rise Again - Liquideep.
6. I Trust You-James Fortune.
7. Make it happen - Mariah Carey.
8. Say yes - Michelle Williams, Kelly Rowlands et Beyoncé
9. Onto The Next One - Jay-Z & Swiss Beatz.
10. Just Can’t Get Enough - Black Eyed Peas

4 more things that I learnt about haters

Image from unSplash

Image from unSplash

Whether we would like to admit it or not, there will always be someone hateful in our lives. It might be a friend, a family member, a roommate, a romantic partner, a business partner or even you.


Recently, I learnt a few more things about haters that I would like to share with you:

1. Hurt people hurt people

I found myself recently being a hater towards a Musician/DJ/Producer who would frequent a yoga studio that I used to teach at in Los Angeles. All of the hate that I had accumulated towards men, I had placed on him because it was easy. It was easy to hate a man who publicly isn’t the kindest to woman because he was the biggest target. He has a platform and millions of followers on Instagram. The hateful part of me was jealous that he could spread the message of tearing women down. I found myself saying nasty things about his character until one day, I realized that I didn’t even know him so how can I be so hateful towards him? I was so harsh on him and being harsh leads to hate. Hate is a burden that I don’t want to carry. So, I sent him an apology letter and wish him the best. I needed to look within myself to see what wasn’t healed. He is not responsible for something that other men have done to me. He doesn’t deserve to be the recipient of hate.

2. Not everyone will celebrate you.

Lately, I have come to terms with the fact that not everyone will be happy for my achievements because they don’t have to be. They don’t have to be happy for me. In addition, I have learnt that people who have nothing to celebrate in their own lives are more likely not to celebrate yours. People are dealing with themselves and their own lives, and usually how they feel about you has nothing to do with you. It is an extension of how they feel about themselves.

3. Not everyone wants the best for you.

In an ideal world, everyone is rooting for each other but that is not reality. The world we live in is full of love and light; however, there is hatred and darkness too. All of us make a daily choice of what we will choose to embrace each day and some people choose darkness and hatred. With darkness comes negativity, being mean, lies and wrongdoing. We cannot expect everyone to be at their best or to be rooting for us, we can only expect the best from ourselves. How other people choose to behave is how they have chosen to behave. If they see the light, great! If they don’t, great too! Life goes on.

4. It’s not personally.

Like I said before, people are dealing with themselves and not everyone knows how to overcome incompetence, Ego, self-hatred, betrayal and negativity. Most people will unleash it right onto someone else after it has happened to them. Even some of the most ‘personal’ attacks of hatred are an extension of where that person is at mentally, physically and emotionally, don’t take it personally. Everyone is at a different place in their lives and some are not inclined to be better people. Love them from a distance and let them go, they are not your problem to deal with or you will find yourself taking on someone else’s negativity, hurt and pain.

5 negative behaviours that I refuse to spend time on.

FullSizeRender.jpg

image by Getty images

 

When I look back on how I've dealt with difficult times in the past, I realize that I've spent a lot of wasted time on negative mindsets that haven't helped me progress. In fact, they did the opposite. I complicated many simple situations by overthinking, analyzing and ignoring signs that were right in front of me.

So I came up with a list of five negative behaviors that I wasted time indulging, and I won't waste time on them again:

 

1. Believing people who have insulted me.

We live in a wonderful world, but most of us have been hurt. People who have been hurt and cannot move past the hurt will try to hurt others, either intentionally or unintentionally. I've wasted a lot of time believing hurt people's insults, never realizing that people who were ready to insult me were ready to insult others too. Insults are rarely about the person who's being insulted; they're more about the person doing the insulting.

 

2. Convincing someone to love me.

I wasted time trying to convince a former partner of mine to love me. All that time spent waiting for him to call me back, hinting at him to buy me flowers and waiting for him to see how grateful he should've been to have me could've been spent on someone who genuinely appreciates me. Not only was I wasting time, but I was also subconsciously telling myself that I wasn't worth being loved. Ultimately, every single person is worth being loved.

 

3. Beating myself up about the past.

Whatever has happened is done. I used to spend a lot of time wanting to change what my behavior in the past. The clock moves forward, and wanting to change what has happened is impossible. All that time spent on looking in the past can be used to help me progress in my future. The future is something I can actually do something about.

 

4. Judging people on the decisions they've made.

I won't be happy with some people's decisions, and that's OK. I don't have to live with the consequences their own actions — they do. Time spent criticizing and judging someone else's decisions is time truly wasted. That time could have been used to help me progress in my own life. I can't control what others have done with their own lives, so there's no need to judge them based on my expectations and views on life.

 

5. Excusing selfish behavior.

I once had a friend who behaved in a way that seemed like she thought life was all about her. She would call me or want to see me only when she needed me to be there for her; however, when I asked the same from her, she would disappear. I wasted a lot of time convincing myself that she didn't intend to be selfish, and I excused her behavior because I feared losing a friend. After it all, I did lose her as a friend, and all that time I spent convincing myself that she wasn't being selfish could've been used on appreciating a friend who actually isn't selfish and gives me back what I give them.

Ungazibizi ngokuthi ungumvelo wezemvelo uma wenza lezizinto ezingu-4

FullSizeRender.jpg

isithombe ngemifanekiso ye-getty

 


Akungabazeki ukuthi sidinga ukuthatha ukunakekela okungaphezulu kwemvelo. Kungakhathaliseki ukuthi uyakholelwa ekushintsheni kwezulu noma cha, kunobuningi besayensi nobufakazi bokuphika ukuthi kukhona ukuguquguquka kwemvelo okuhlobene ngokuqondile nabantu abathintekayo kuyo.

Ngokuphelele, senze umphumela omubi emvelweni futhi sekuyisikhathi esenza ushintsho.


Uma ufuna ngempela ukushiya imvelo kangcono kunalokho owutholile, kunezinto eziningi ongayenza. Ikakhulu lezizinto ezintathu:1. Phuza ngemifula epulasitiki.

Ama-straws ayenziwe ngepulasitiki futhi, ngokusho kwe-BBC, kusetshenziswe imifino eyi-8.5 billion ngonyaka. Lokho kuyizintambo eziningi! Okwenza izinsiza zibe yingozi kakhulu ukuthi kunzima ukuzihlaziya, ngokwemvelo zikwazi ukubola ngamagciwane. Ukusetshenziselwa nokusetshenziswa ngokweqile kwemifino kunomthelela oselwandle olugcwele umhlaba kanye nezilwane zasendle ezihlala kulezi zilwandle. I-Pollution Pollution Coalition yakhipha isihloko esithi ngonyaka odlule esho ukuthi bathole ama-penguin, ama-turtles nezinye izilwane ezincane zasendle ezigundwe noma ziboshwe yizintambo.


Isixazululo: Sebenzisa ama-straw avuselelwe yensimbi noma ungasebenzisi ama-straws nhlobo.

 

2.Drayivu yonke indawo

Ngicelwa ukubuza ukuthi kungani ngingenayo imoto ehlala eLos Angeles. Futhi, kimi, ikakhulukazi imvelo. Ngingowesifazane ongashadile futhi angifuni isidingo sokuba nemoto. Ikakhulukazi ngoba ngiyazi imiphumela emibi yokusebenzisa uphethiloli / igesi kwimvelo. Iqala ngenqubo yokuthola nokuhlanza uphethiloli onomthelela oqondile emvelweni njengoba kudala ukungcola komoya. Ukusetshenziswa kwephethiloli ezimotweni zethu kukhishwa imfucumfucu enobuthi emoyeni futhi kudala ukungcola komoya.

 

Isixazululo: Sebenzisa kuphela imoto yakho uma ikhona noma kuyoba okungenani abantu abathathu emotweni ukunciphisa ukukhishwa kwamathambo anobuthi. Ngaphezu kwalokho, bhala ku-senator yakho noma ephalamende ukuthola esinye isisombululo esisebenzayo sezimoto ongasisebenzisa esikhundleni sephethiloli / igesi njengezimoto ezinamandla asebusuku.

 

3. Ungabuyeli kabusha.

Ukubuyisela kabusha akuwona umsebenzi womunye umuntu; kungokwakho. Asikwazi ukulindela ukuthi abanye bavuselele futhi lapho sibonile imiphumela yezindleko zokungena komhlaba olwandle kanye nezilwane zasendle. Ukungabi khona kwemfucuza yokubuyisela kabusha kuqoqwe imfucuza ezindaweni eziphilayo. Uma sikwazi ukuphinda sisebenzise kabusha izidakamizwa njengepulasitiki, ikakhulukazi ukuthi singayisebenzisa kabusha futhi siyivimbele ekuthinteni indawo yethu yemvelo nemvelo.


Isixazululo: Buyisela kabusha futhi uhlanganise umquba ngangokunokwenzeka.


4. Thatha imvula isikhathi eside kunemizuzu emihlanu.

Kusobala ukuthi kukhona ukungabi namanzi asebenzisekayo. Ngakho-ke, lapho ngibona abantu bethatha amaminithi angu-10-30 emvula, kuyangidumaza. Isikhungo Sokulawulwa Kwezifo sithi kukhona abantu abayizigidi ezingu-780 abangenazo izinsiza zamanzi ezifanele njengamathrekhi emhlabeni. Impikiswano engiyivame ukuyizwa lapho ngichaza lokhu yilapho efika emadolobheni lokhu okwenzekayo ukwenza umehluko. Kodwa-ke, sabona emadolobheni afana neLos Angeles neKapa ukuthi, ukungabi namanzi kuyinkinga emhlabeni jikelele.


Isixazululo: Yehlisa imvula yakho emizuzwini engu-2-5 ngosuku futhi ugweme ukushiya ithompini isebenza uma ungayisebenzisi.

10 choses que je refuse de déterminer ma valeur.

FullSizeRender.jpg

image par GettyImages 


Honnêtement parlant, je dois me rappeler chaque jour d'où vient ma valeur. Il est facile de croire que notre valeur est déterminée par ce que nous avons, qui nous date et combien d'argent nous gagnons.

Cependant, nous déterminons notre estime de soi.


Ce sont les 12 choses que je refuse de déterminer ma valeur:


1. Argent.

Parce que l'argent va et vient.

2. Hommes.

Je n'ai pas besoin d'un homme pour m'aimer pour savoir que l'amour existe.

3. Ma couleur de peau.

Que ce soit clair ou sombre. Ma peau mérite d'être appréciée pour tout ce qu'elle fait.

4. Mon genre.

Tout est une question d'égalité.

5. Ma nationalité.

Nous méritons tous d'être traités humainement.

6. Ma couleur de cheveux.

Qu'elle soit naturelle ou teinte, la coiffure est un choix.

7. Mon travail.

Parce que les emplois vont et viennent.

8. Mes échecs.

Il y avait toujours une leçon à y trouver.

9. Mes problèmes.

Les problèmes m'ont appris quelque chose.

10. Matériaux et regards.

Nos âmes sont plus profondes que ce que seul l'œil peut voir.

4 things that I have learnt to accept

B9B6434C-50D5-47AB-8B3B-4546ED6DEC26.JPG

I love getting older. I spent so much of my late teens and early twenties feeling insecure, making mistakes and making a fool out of myself. I have no regrets and over those years, I have learnt to accept these four things:


1. Your intuition is real.

Insecurity is often coupled with doubt. When I was younger, I was doubtful about a lot of things regarding who I was and signs related to the path that I should take in my life. If I met people with energy that I felt was needy, disingenuous or mean-spirited, I would cover it up with, ‘Don’t be silly’ or, ‘Maybe I’m exaggerating it?’ However, now I know to accept people and things as they are. Intuition is looking out for me and it whispers today and screams in a few months- I might as well listen to the whispers.

2. No man is worth chasing.
Ridiculously, this took me 5 years in a relationship with a man who was inconsiderate and selfish to realize this. He was the King of playing chess with my emotions. To be frank, I have only made peace with it and him this year. We met when I was 21 and when I was younger, I chased the idea of him as I was under the impression that people in a love-situation are worth fighting for. However, the person that you are in a relationship with should be fighting too; not only you. I know now that if the person you love isn’t putting in the effort like you are, let it go. Being alone is better than crying and agonizing over someone who is playing games with you.

3. Belief is powerful.

Whether it’s self-belief or belief that you will get a job or an apartment, you need to believe in order for it to happen. Belief reminds the universe that you are on the same page and reminds you that you are able. Across all religions and spiritual texts, they reference to the power of belief because belief is the first and most important part in being better and doing better.

4. Not everyone will like you.

This can be painful to accept but once you do, it is very liberating. I’ve never really been a suck-up; however, people not liking me used to bother me. I would need to prove to people that I was worthy. I often tell people the story of when I had someone that didn’t like me take my yoga class a few years ago, she decided in 5 minutes of the class that she didn’t want to take it- so she left. She cursed at me behind the door that I shut after her and complained about me to the girl working front desk that evening. Once she left, I made a decision to let her go because I had over 30 other people in the room. I could focus on her or focus on the people who are enjoying my class- this lesson has transferred to all areas of my life. I no longer have a need to seek approval from people who don’t like me because I am enough, with or without other people’s approval.

10 small acts of kindness that you can practice everyday

Image by Getty images  

Image by Getty images  

The Dalai Lama famously said, "My religion is very simple. My religion is kindness."

Whether you're religious or not, kindness can go a long way toward improving your overall state of mind and sense of happiness. Here are ways that you can practice kindness in your daily lives:

1. Ask your roommate or neighbor how they're doing.

Maybe they need someone to talk to, maybe they feel alone or maybe they just wanted someone to ask them that simple question. It might mean a lot to them.

 

2. Smile at a cashier or vendor.

When you work long hours interacting with the public, you often come into contact with less-than-pleasant people. A simple smile can improve a worker's day immensely.

 

3. Tip at least 20%.

If you have the money to go out and have dinner, you can spare a bit extra to leave a decent tip. While money isn't the cure for sadness, an extra couple of bucks might help out with a metro card or a phone bill. You never know when your generosity will be needed.

 

4. Compliment yourself!

Your love comes from the inside and is shared to others. The only way that you can truly spread love to others is by loving yourself first.

 

5. Offer a friend an ear just to listen.

Yes, just listen! Your friend might not need to hear what you have to say. They might need you to just sit and listen without judgment or criticism.

 

6. Move to the side.

There's no need to stand in front of a pathway so that others can't get through. The only thing this action achieves is frustration by those wanting to get past you. If creating frustration is your goal, stand in the way! However, if you want to be kind to others, move to the side and let others pass by.

 

7. Let someone go ahead of you.

Holding a door open and allowing someone to step ahead of you is a nice reminder that the world doesn't have to revolve around you and where you want to go. It is a simple act of consideration.

 

8. Use your cellphone considerately.

It's a sad state of affairs when a loved one tries to have a heart-to-heart conversation, only to be met with a distracted, inattentive response. Put your phone away! Have some quality time with your loved ones and surroundings.

 

9. Let people be!

Judging and criticizing someone unnecessarily can be hurtful for the person who is being judged. Life can be challenging as it is. Why make someone's life harder by adding negativity that doesn't have to be there?

 

10. Say thank you!

Gratitude is not only for the person you're thanking, but also for the one doing the thanking. Gratitude can remind you how fortunate you have been to have received something that is worth saying thank you to in the first place.

What I am grateful for!

FullSizeRender.jpg

image by Getty Images 

 

Gratitude is an important practice. It allows for abundance and allows us to trust The Higher Being. It also allows us to have faith and take ourselves out of worry, panic and anxiety because you can’t be fearful and grateful at the same time.


Like Oprah Winfrey has said, ‘I got everything because I practiced gratitude’


Here are 12 things that I am grateful for:


1. Love

We come from it and are made up of it. Love is the most powerful energy circulating around and through us. I am grateful for the chance to love myself, those around me and the nature that I see around me.


2. The Creator

Whether you believe in God, The Universe or another word for it, it is apparent that there is a source that has created us and guides us in the right direction. I have been placed in some of the most dangerous, hurtful or precarious situations and have always found a way out. I am grateful to The Creator for this.


3. The signs sent by The Divine

There are signs all around us. One of my most vivid signs happened to me when I was 23 and I was almost arrested, I began to pray and 3 people appeared to help me out. Signs are sent to us for us to become greater beings and I am grateful for them.


4. My family

They have taught me so much, mostly unconditional love. When I have thought that I wasn’t worthy of love, my family proved that to be different.


5. Previous heartbreak

The first time that I experienced true heartbreak, I wasn’t so grateful for it. However, ten years later, I am grateful for it. Although it happened in the most hurtful way, I learnt, am stronger and won’t put my self in that situation again. I am grateful.


6. Yoga

Yoga has allowed me to internally transform into the person that I want to be. A person filled with love, gratitude and an understanding of other people. Yoga has helped me see the trueness of people and accept all aspects of others and myself. Yoga has helped me progress step-by-step. I am grateful.


7. SoulCycle

Have you been to a class? What is there not to be grateful for?


8. Meditation

I have the ability to start and end my day afresh. Meditation keeps our vibrations high and in line with our purpose.


9. Challenges and difficulty.

It is in tough moments that what I am made of is truly revealed. And, once it’s done, I feel stronger and know that I am stronger because I have conquered what I thought I wasn’t able to.

4 mots que vous ne devriez pas croire à propos de vous.

FullSizeRender.jpg

image par getty images

 

Contrairement à ce qu'on pourrait vous dire, les mots portent le pouvoir. Bien sûr, si quelqu'un vous appelle laide ou est odieux envers vous, vous n'avez pas besoin de passer toute la journée à y penser. Cependant, vous devez être sélectif au sujet de se rappeler comment les gens vous ont adressé.

Si quelqu'un choisit d'utiliser l'un des mots suivants à votre sujet, s'il vous plaît ne le croyez pas.

Voici les mots sont et pourquoi vous ne devriez pas croire quelqu'un s'ils vous appellent ceci:

1. Indigne

Tu es toujours digne. Peu importe la race où vous êtes né, combien vous avez d'argent, qui sont vos parents ou votre profession, vous êtes toujours digne de ce que vous voulez et digne de respect fondamental. Parfois, nous sommes pris dans les cercles sociaux et nous ressentons le besoin de nous ajuster et de nous changer nous-mêmes pour nous adapter. Mais ce n'est pas nécessaire. Vous, inchangé, êtes digne. Ne croyez pas les gens s'ils vous disent le contraire. Votre pouvoir authentique vient de votre être et de votre acceptation.

2. Stupide

J'étais un étudiant D et C au collège et au lycée. Honnêtement, je détestais l'école. Je détestais tout et ne voyais pas l'intérêt d'y aller. La plus grande chose que je détestais à propos de l'école était que mes capacités cérébrales étaient mesurées selon un système et si je ne marquais pas correctement, j'étais considéré comme «stupide». J'ai alors rejeté cette idée et je le fais toujours maintenant. Si quelqu'un vous appelle 'Stupide', ne le croyez pas! Ils parlent d'un endroit qui met les gens dans une boîte. La grandeur et les gens qui accomplissent de grandes choses le font souvent en dehors des sentiers battus.

3. Graisse

Il y a quelques années, j'ai écrit un article pour MindBodyGreen pour ne pas appeler les gens «gros». Cela a suscité beaucoup de controverse. Malgré la controverse qu'il a causée, je suis toujours ferme qu'aucun de nous ne devrait utiliser ce mot et, surtout ne pas croire ceux qui nous appellent ce mot. Nous passons tellement de temps et d'énergie à essayer d'être mince que nous oublions toutes les choses incroyables que nos corps font pour nous. Notre objectif devrait être sain et fort, pas maigre.

4. Impossible

Chaque fois que quelqu'un me dit «non», une partie de moi s'illumine. Je commence à penser à tous les moyens possibles, même si on me dit que je ne le peux pas. Comme dit ce dicton: «Tout est figurable». Qui sait ce qui pourrait arriver si vous croyez que vous pouvez le faire? Je peux vous garantir que c'est plus que si vous croyez que vous ne pouvez pas.

4 words that you shouldn’t believe about yourself.

Image by Getty imahes

Image by Getty imahes

Contrary to what you might have been told, words carry power. Sure, if someone calls you ugly or is hateful towards you, you needn’t spend your whole day thinking about it. However, you have to be selective about remembering how people have addressed you.

If someone chooses to use one of the following words about you, please don’t believe them.

Here are the words are and why you shouldn’t believe someone if they call you this:


1. Unworthy

You are always worthy. No matter what race you were born, how much money you have, who your parents are or what your occupation is, you are always worthy of what you want and worthy of fundamental respect. Sometimes we get caught up in social circles and feel the need to adjust and change ourselves just to fit in. But, there is no need. You, unchanged, are worthy. Don’t believe people if they tell you otherwise. Your authentic power comes from you being you and accepting that.


2. Stupid

I was a D and C student in junior and high school. Honestly, I hated school. I hated everything about it and didn’t see the point in going to it. The biggest thing that I hated about school was that my brain capacity was measured according to a system and if I didn’t score correctly, I was considered ‘Stupid’. I rejected that idea then and I still do now. If someone calls you ‘Stupid’, do not believe them! They are speaking from a place that puts people into a box. Greatness and people who accomplish great things often do so outside the box

 

3. Fat

A few years ago , I wrote an article for MindBodyGreen about not calling people ‘fat’. It sparked a lot of controversy. Despite the controversy that it has caused, I am still firm that none of us should use this word and, especially not believe those who call us this word. We spend so much time and energy focused on trying to be skinny that we forget all the amazing things that our bodies are doing for us. Our goal should be healthy and strong;not skinny.


4. Unable
Whenever someone tells me ‘no’, a part of me lights up. I start to think of all the ways that it is possible despite being told that I’m not able to. Like that saying goes, ‘Everything is figureoutable’. Who knows what could happen if you believed that you can do it? I can guarantee you that it’s more ways than if you believe that you can’t.